REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa w szczególności zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów i świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego, dostawy Produktów, odstąpienia od umowy, a także procedurę postępowania w przypadku Produktów niezgodnych z umową i jest skierowany zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców (Regulamin).

 1. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przepisami prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

 2. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania ceny, wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów;

 3. Konto – oznaczony nazwą (loginem) i hasłem ustalonymi przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z określonych usług Sklepu internetowego. Klient loguje się na swoje Konto, po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym, za pomocą loginu i hasła. Konto umożliwia Klientom podgląd statusu realizacji danego Zamówienia, dostęp do historii zakupów Klienta oraz zapisywanie i zmianę informacji o danych adresowych i rozliczeniowych Klienta;

 4. Newsletter – usługa, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach i Sklepie internetowym, w szczególności informacji o promocjach czy nowościach ich dotyczących, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu;

 5. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, która stanowi przedmiot Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą;

 6. Promocja – szczególne warunki dotyczące umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach określonych w regulaminach ich dotyczących, związane np. z czasowym obniżeniem ceny Produktu;

 7. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://polskie.rugby dający możliwość zawierania Umów Sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, jak również korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną świadczonych przez Sprzedawcę w zakresie wskazanym w Regulaminie;

 8. Sprzedawca lub Sprzedający – Polski Związek Rugby z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marymoncka 34, budynek 3D, pokój 35, 01-813 Warszawa, Polska, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000065115, NIP: 1180744523, REGON: 000866538, e-mail: sklep@polskie.rugby.

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, cenę Produktu oraz dane Klienta. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży. Zamówieniu może zostać nadany określony numer.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://sklep.rugby/content/2-polityka-prywatnosci.

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. W ramach Sklepu internetowego dostępne są usługi świadczone drogą elektroniczną, takie jak: Konto, Newsletter, umożliwienie zawierania Umów Sprzedaży w tym: składania Zamówień i korzystania z Koszyka i uczestnictwa w Promocjach (np. program lojalnościowy) – wszystkie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Rozpoczęcie korzystania z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną rozpoczyna się w momencie korzystania z niej, chyba że coś innego wynika z niniejszego Regulaminu lub specyfiki danej usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej założenie Konta.

 

 1. Założenie Konta nie jest obowiązkowe dla zawarcia Umowy Sprzedaży, jak również korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, chyba że coś innego wynika z charakteru tych usług lub niniejszego Regulaminu.

 

 1. W przypadku zakupów bez rejestracji, Klientowi tworzone jest konto jednorazowe, wyłącznie na potrzeby realizacji i obsługi danego Zamówienia, które nie jest równoznaczne z Kontem Klienta, tj. nie posiada jego funkcjonalności (nie jest zawierana umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony dotycząca utworzenia Konta). Wraz z wiadomością potwierdzającą złożenie Zamówienia Klient otrzyma login i hasło, które umożliwią mu założenie Konta Klienta również na etapie finalizacji Zamówienia dokonywanego bez rejestracji, np. w celu śledzenia etapu realizacji Zamówienia, zmiany adresu dostawy lub zwrotu lub reklamacji zakupionych produktów. 

 

 1. Klient ma możliwość usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na jego adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w Regulaminie – w każdej chwili i bez podania przyczyny. Usunięcie Konta będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.

 

 1. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu formularza Zamówienia. Kliknięcie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub innego w jasny i wyraźny sposób potwierdzającego chęć zawarcia Umowy Sprzedaży – złożenia Zamówienia wraz z obowiązkiem zapłaty) oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 

 1. Korzystanie z Newslettera możliwe jest po podaniu w oknie zapisu na Newsletter, dostępnym na stronie Sklepu internetowego, adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Zapisz się” lub po podaniu adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego w formularzu zamówienia i zaznaczeniu odpowiedniej zgody a następnie kliknięciu pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz po potwierdzeniu chęci zapisania się do Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający, który przesłany zostanie automatycznie na podany przez Klienta adres e-mail.

 

 1. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na jego adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w Regulaminie lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Klienta w ramach Newslettera. Rezygnacja z Newslettera będzie równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie otrzymywania Newslettera, pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem. W celu uniknięcia wątpliwości, strony wyraźnie potwierdzają, że anulowanie subskrypcji Newslettera nie ma wpływu na prawa lub obowiązki, którejkolwiek ze stron, wynikające z innych umów zawartych pomiędzy stronami, chyba, że co innego zostanie wyraźnie przez strony ustalone.

 1. Klient zobowiązany jest do:
 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;

 2.  niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, nieobyczajnym lub wulgarnym;

 3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

 4. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, a do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: (i) złośliwe oprogramowanie (malware), (ii) programy szpiegujące (spyware), (iii) SPAM, (iv) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) poprzez podszywanie się pod inną osobę lub instytucję (phishing) czy (v) włamania do systemu teleinformatycznego Klienta z użyciem m.in. narzędzi hackerskich.

 1. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą zapewnić m.in. program antywirusowy, włączona zapora sieciowa (firewall), regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym, szyfrowanie transmisji danych, używanie systemu i aplikacji pochodzących z legalnych i znanych źródeł.

 

 1. Aktualne informacje o funkcji oraz celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (pliki cookies), zawarte są w Polityce Plików Cookies znajdującej się pod adresem: https://sklep.rugby/content/9-polityka-cookies

 1. Celem skorzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, Klient powinien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy: dostęp do sieci Internet, posiadanie konta poczty elektronicznej oraz korzystanie z przeglądarki internetowej akceptującej pliki cookies. Jednocześnie, deklarujemy poprawny wygląd i działanie Sklepu internetowego w następujących przeglądarkach (i) na komputerach desktop: (a) dla systemu Windows: Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje), Opera (trzy najnowsze wersje); (b) dla systemu Mac: Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Opera (trzy najnowsze wersje), Safari (trzy najnowsze wersje); (ii) na urządzeniach mobilnych: (a) dla systemu Android: Chrome for Android (trzy najnowsze wersje), Firefox for Android (najnowsza wersja), Samsung Internet (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje); (b) dla systemu iOS: Chrome for iOS (trzy najnowsze wersje), Firefox for iOS (najnowsza wersja), iOS Safari (trzy najnowsze wersje). 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz pozostałe reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Sprzedawca odniesie się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

 1. Klienci będący konsumentami zostaną poinformowani o planowanej cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sklepem internetowym na inny podmiot drogą korespondencji e-mail – na 14 dni przed terminem planowanej cesji. Brak ich sprzeciwu co do przeniesienia praw i obowiązków w tym terminie będzie uznawany za zgodę. 

 

 1. Klienci będący konsumentami mają prawo do cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sklepem internetowym na inny podmiot. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do poinformowania Sklepu internetowego o planowanej cesji drogą korespondencji e-mail – na 14 dni przed terminem planowanej cesji. Brak sprzeciwu, co do przeniesienia praw i obowiązków w terminie wskazanym wyżej będzie uznawany za zgodę.

 

 1. W przypadkach wskazanych w punktach 16 i 17 powyżej sprzeciw wysłany drogą korespondencji e-mail w wymaganym terminie będzie uznawany za rozwiązanie umowy dotyczącej Sklepu internetowego, chyba że Klient i Sprzedawca postanowią inaczej.

III. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego poprzez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez stronę Sklepu internetowego.

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

 

 1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie internetowym wyrażone są w PLN i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

 

 1. O łącznej cenie Produktu wraz z podatkiem, a także o kosztach wysyłki oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 1. Sprzedający nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen dla poszczególnych Klientów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu internetowego.

 

 1. Informacje prezentowane w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę.

 

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza Klientowi w wiadomości e-mail jego otrzymanie, a następnie, ewentualnie, przyjęcie Zamówienia do realizacji (dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży).

 

 1. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz konsumenta.

 

 1. Składając Zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że każda transakcja sprzedaży jest dokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedawcę w formie elektronicznej.

 

 1. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści (istotnych postanowień) zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 8 powyżej wraz z załącznikami w formacie .pdf w postaci Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz Wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. Klient wyraża niniejszym zgodę, aby faktura VAT, w przypadku gdy zostanie wystawiona, została przesłana na podany przez niego adres e-mail lub udostępniona na jego Koncie. Sprzedawca może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego faktury VAT.

 

 1. Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

 1. Promocje obowiązujące w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI 

 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi sposoby płatności określone na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Płatność”.

 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta, w ramach opcji wskazanych w Sklepie internetowym.

 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania od Sprzedawcy wiadomości z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku braku zapłaty w ww. terminie, Zamówienie zostaje anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z anulowaniem Zamówienia.

 

V. KOSZTY, SPOSOBY, TERMINY DOSTAWY ORAZ ODBIORU ZAMÓWIONEGO PRODUKTU

 

 1. Sprzedający dokonuje wysyłki Produktu na adres wskazany w formularzu Zamówienia za pośrednictwem zewnętrznych dostawców (firm kurierskich i operatorów pocztowych wskazanych Klientowi w trakcie składania Zamówienia), którzy odpowiadają za dostarczenie Zamówienia do Klienta.

 1. Wysyłka Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty wysyłki Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie procesu składania Zamówienia. 

 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi sposoby dostawy lub odbioru Produktu wskazane w trakcie składania Zamówienia.

 

 1. Wysyłka Produktów odbywa się w dni robocze, nie później niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę (chyba że zostało ono anulowane z uwagi na brak płatności, zgodnie z punktem IV. 3. Regulaminu).

 

 1. Wyboru przewoźnika oraz sposobu zapłaty Klient dokonuje w formularzu Zamówienia. 

 

 1. W przypadku nieodebrania przez Klienta wysłanych Produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych z tego tytułu przez Sprzedawcę, tj. kosztów wysyłki Produktu do Klienta i kosztów przesyłki zwrotnej. Jednocześnie Sprzedawca zwróci Klientowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uiszczoną przez niego Cenę za Produkt.

 

 1. Koszt wysyłki obejmuje również koszty opakowania i zabezpieczenia Produktów.

 

 1. Koszt wysyłki (o ile wystąpi) stanowi odrębną pozycję na dokumencie potwierdzającym zakup.

 

 1. Klient powinien zwrócić uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy nie została ona uszkodzona lub zniszczona. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub zniszczenia Klient ma prawo żądać od kuriera spisania protokołu szkody. Klient powinien zweryfikować zgodność Produktu z Zamówieniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, który powinien wymienić Produkt na zgodny z Zamówieniem.

 

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia realizacji dostaw do poszczególnych obszarów geograficznych, które standardowo są objęte możliwym zakresem dostawy Produktów, w sytuacji gdy dostawa do takich obszarów była lub stała się niemożliwa lub znacznie utrudniona, z przyczyn związanych z obowiązkami, nakazami, zakazami, limitami lub obostrzeniami, wynikającymi z obowiązujących na danym obszarze przepisów prawa. 

 

VI.  REKLAMACJA PRODUKTU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ

 

 1. W przypadku, gdy Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć reklamację. Reklamację można złożyć:

 1. pisemnie na adres: Polski Związek Rugby, ul. Marymoncka 34, budynek 3D, pokój 35, 01-813 Warszawa;

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@polskie.rugby 

 1. Przykładowy wzór formularza reklamacji znajduje się w Załączniku numer 1 do Regulaminu.  Klient może skorzystać ze wzoru formularza, ale nie jest to obowiązkowe. 

 1. Konsumentowi przysługują następujące uprawnienia w przypadku niezgodności Produktu z umową:

 1. wymiana Produktu albo naprawa – w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;

 2. obniżenie ceny Produktu lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży, jeżeli Sprzedający (i) odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, albo (ii) nie doprowadził Produktu do zgodności z umową, albo (iii) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową, albo (iv) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 3 lit. a powyżej, albo (v) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 1. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Niniejszy zapis nie narusza ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 

 1. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dokumentację fotograficzną, obrazującą niezgodność z umową reklamowanego Produktu, która umożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji bez konieczności odsyłania tego Produktu przez Klienta.

 

 1. Klient ma obowiązek zwrócić reklamowany Produkt, wyłącznie w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji okaże się niemożliwe bez naocznych oględzin Produktu przez Sprzedawcę lub w przypadku uznania reklamacji i wyraźnego oświadczenia Sprzedawcy, że oczekuje on zwrotu Produktu. Zwrotu należy dokonać na adres: Polski Związek Rugby, ul. Marymoncka 34, budynek 3D, pokój 35, 01-813 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. 

 

 1. Klient zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów odesłania Produktów do Sprzedawcy, które zostaną mu następnie przez Sprzedawcę zwrócone w przypadku uwzględnienia reklamacji. 

 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

 

 1. Postanowienia niniejszego pkt VI ust. 1-8 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. Jeżeli Klient używa Produktu w sposób niewłaściwy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktu z umową, która związana jest z takim niewłaściwym używaniem Produktu.

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, co jest równoznaczne z dokonaniem zwrotu Produktu, składając stosowne oświadczenie w tym przedmiocie w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 1. pisemnie na adres: Polski Związek Rugby, ul. Marymoncka 34, budynek 3D, pokój 35, 01-813 Warszawa;

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@polskie.rugby 

 1. Przykładowe wzory formularza odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 1. W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną zgodnie z punktem 1 b. powyżej, Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;

 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 1. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: Polski Związek Rugby, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot”. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. Klient zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu do Sprzedawcy.  Zwracany produkt powinien być należycie zapakowany, w sposób chroniący go przed uszkodzeniem, ubytkiem lub utratą. Do przesyłki ze zwracanym Produktem Klient powinien dołączyć dowód zakupu.

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu wysyłki innego niż najtańszy zwykły sposób wysyłki dostępny w Sklepie internetowym). 

 

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanych przy odbiorze Klient może wskazać numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać zwrot środków. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się dokonać zwrotu reklamowanego Produktu w inny sposób, wówczas zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu reklamowanego Produktu, które zostaną mu następnie zwrócone przez Sprzedawcę. 

 

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów: 

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej; 

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Postanowienia objęte niniejszym punktem VIII. dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu internetowego nie będących konsumentami.

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym konsumentem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

 1. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, na Klienta nie będącego konsumentem, przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

 1. W przypadku przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem (lub podmiotem traktowanym analogicznie jak konsument) zostaje wyłączona, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

 1. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów wysyłki z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1.000,00 zł. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

 

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 1. W przypadku cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sklepem internetowym na inny podmiot Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na dokonanie tej cesji.

 

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO WSKAZANYCH PROCEDUR

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod wskazanymi poniżej adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 3.  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Klient będący konsumentem w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma do dyspozycji m.in. poniżej przedstawione możliwości:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;

 2. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą. Informacja dotycząca zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (https://wiih.ibip.wroc.pl/public/);

 3. Korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Federacja Konsumentów, Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w rozstrzygnięciu sporu ze Sprzedawcą. (https://konsumenci.org/).

 1. Klient będący konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), znajdującej się pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR ma na celu ułatwienie niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

 

X. ZMIANA REGULAMINU / ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu na zasadach wskazanych poniżej.

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem punktu VIII Regulaminu, który dotyczy Klientów nie będących konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, obejmujących zmianę:

 1. zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosuje się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub usunięcie dotychczasowych funkcjonalności lub usług;

 2. przepisów prawa regulujących w szczególności sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, która wpływa na wzajemne prawa lub obowiązki Klienta i Sprzedawcy, lub zmianę interpretacji tych przepisów prawa wskutek, np. orzeczeń sądów lub decyzji właściwych organów;

 3. sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, w efekcie zmian technicznych lub technologicznych.

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta adres e-mail, co Klient i Sprzedawca uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. 

 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym, np. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) polskiego Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu (o ile charakter tej umowy na to pozwala). 

 

 1. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży – Klienta zawierającego ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

 

 1. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.

 

 1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub licencję, udzieloną na podstawie Regulaminu, z Klientem, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn obejmujących zmianę:

 1. zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub usunięcie dotychczasowych funkcjonalności lub usług;

 2. przepisów prawa regulujących w szczególności sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, która wpływa na wzajemne prawa lub obowiązki Klienta i Sprzedawcy, lub zmianę interpretacji tych przepisów prawa wskutek, np. orzeczeń sądów lub decyzji właściwych organów;

 3. sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, w efekcie zmian technicznych lub technologicznych.

 1. Niezależnie od punktu 7 powyżej Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3 lat (z poszanowaniem przepisów o przetwarzaniu danych osobowych, w tym w szczególności RODO).

 1. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w punkcie 7 i 8 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas tworzenia Konta albo składania Zamówienia.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny.

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

 

 1. Wyłączne prawa do treści wykorzystywanych w ramach Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego (logo, znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego.

 

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2023 r.

Załączniki:

 1. Wzór formularza reklamacyjnego;

 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.